Disclaimer

 

 1. Door onze website te bezoeken of de op/via Partner in Compliance website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.
 2. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin Partner in Compliance een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • Partner in Compliance: de eigenaar van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiĆ«ren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 3. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 4. Partner in Compliance spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 5. De informatie op onze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze website aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Partner in Compliance B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van onze website en de daarop verstrekte informatie. Partner in Compliance verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 6. Partner in Compliance stelt alles in het werk om onze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Partner in Compliance niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. We vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat Partner in Compliance geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.van onze website.
 7. Partner in Compliance behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar website en van deze disclaimer te (laten) wijzigen. Partner in Compliance is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.
 8. Behoudens deze disclaimer, is Partner in Compliance niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Partner in Compliance zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website van Partner in Compliance. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 10. Partner in Compliance behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Partner in Compliance de toegang tot de webpagina monitoren.
 11. U zal Partner in Compliance, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 12. Toepasselijk recht: Bij eventuele geschillen gerelateerd aan onze website is het Nederlands recht van toepassing. Aan onze website gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.


NL | EN