Partner in Compliance respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verzamelen, bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens noemen we het ‘verwerken’ van jouw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen worden slechts gebruikt om de diensten die wij met jou hebben afgesproken uit te kunnen voeren. Wij zullen jouw gegevens niet delen met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Algemeen

In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou vertellen of die we in verband kunnen brengen met jou.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als je deze gegevens via e-mail of via onze website aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld als:

 • je een whitepaper downloadt, of
 • je een e-mail stuurt met het verzoek om informatie te ontvangen over onze diensten of producten, of
 • je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, of
 • je je inschrijft voor een opleiding, of
 • je bij ons solliciteert.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Algemene persoonsgegevens
  • Naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Gegevens bij sollicitatie
  • Naast de algemene persoonsgegevens gaat het bij een sollicitatie om:
   geboortedatum, geslacht, (e-mail)adres, telefoonnummer, woonadres, salarisindicatie, gewenste aantal uren per week, hoogst behaalde opleiding, specialisatie, datum beschikbaarheid, cv en motivatiebrief. Deze gegevens worden door ons bewaard tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je daar toestemming voor hebt gegeven verwijderen we jouw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Als je bij ons in dienst komt, dan voegen we jouw gegevens toe aan het personeelsdossier.
 • Gegevens bij het inschrijven voor een opleiding
  • Naast de algemene persoonsgegevens gaat het bij het inschrijven voor een opleiding om woonadres, branche, bedrijfsnaam, KvK-nummer/registratienummer Handelsregister, factuuradres en overige facturatiegegevens.

Als wij jouw gegevens vragen geven we aan wat de mogelijke gevolgen zijn als je die niet wilt verstrekken. Je bent nooit verplicht om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, als je niet de gegevens verstrekt die wij verplicht stellen, dan kan het zijn dat wij je niet van dienst kunnen zijn.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Wettelijke grondslag en gerechtvaardigd belang
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, zoals: ‘toestemming’, ‘uitvoering van een overeenkomst’, ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’ of ‘gerechtvaardigd belang’.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: onderzoek van eigen producten of diensten, en IT-beheer.

Doeleinden
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

Doel Grondslag
Verstrekken van opgevraagde
informatie
Toestemming
Nieuwsvoorziening Toestemming
Ontwikkeling bestaande en
nieuwe diensten
Overeenkomst / gerechtvaardigd belang /
toestemming
Sollicitatie Overeenkomst / gerechtvaardigd belang /
toestemming
Uitvoeren van diensten Overeenkomst
Onderzoek klanttevredenheid Overeenkomst / gerechtvaardigd belang

Als je ons informatie over diensten en producten vraagt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Dit doen we vanuit de grondslag ‘uitvoering van een overeenkomst’.

Als je diensten afneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief, dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om de nieuwsbrief aan jou te zenden.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te stellen van onze diensten die interessant voor jou kunnen zijn.

Doorgifte aan derden

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan derden door, tenzij:

 • dit gebeurt aan bedrijven waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten om erop toe te zien dat wij voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen voor de verwerking van persoonsgegevens, of
 • het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens door te geven aan bepaalde bevoegde instanties, of
 • wij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van andere dienstverleners die namens ons bepaalde diensten, zoals IT-diensten, uitvoeren, of
 • je daar toestemming voor hebt gegeven.

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Onze cookieverklaring staat op onze website en bevat informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor wij cookies gebruiken.

Jouw rechten

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering
Je hebt recht op inzage, aanpassing en verwijdering van jouw persoonsgegevens, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op beperking
Daarnaast heb je recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt aangeven dat jouw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kun je gebruik van maken als jouw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig zijn verwerkt of niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, of als je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw bezwaar nog door ons wordt behandeld.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Dit betekent dat je het recht hebt om de persoonsgegevens die wij van jou hebben van ons te ontvangen en eventueel door ons te laten doorgeven aan een andere dienstverlener.

Recht op intrekken toestemming
Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de privacyverklaring, wil je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens of wil je gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Dan kun je contact met ons opnemen via FG@partnerincompliance.nl of postadres Handelsweg 53, 1181 ZA Amstelveen.

Je kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, Joop Jansen, via FG@partnerincompliance.nl.

Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@partnerincompliance.nl.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over hoe Partner in Compliance met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken, tenzij we wettelijk verplicht zijn jouw persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals moderne beveiligingstechnieken en toegangscontrole.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 3 mei 2023.