Door het bezoeken en het gebruiken van deze site stem je in met onderstaande bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Partner in Compliance aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de daarop verstrekte informatie. Partner in Compliance verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Informatie op deze site

Partner in Compliance streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze site aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Partner in Compliance kan zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van haar site en van deze disclaimer wijzigen. Partner in Compliance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een wijziging. Partner in Compliance aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Partner in Compliance zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een site van Partner in Compliance.

Beschikbaarheid site

Partner in Compliance streeft ernaar om de site goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. We kunnen niet garanderen dat de site ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. Partner in Compliance wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de site en voor schade die dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site of met de onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens – zoals teksten, foto’s, films, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken – zijn eigendom van of in licentie bij Partner in Compliance dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht en privacyregelgeving. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Partner in Compliance.

Gebruik van de site

Partner in Compliance behoudt zich het recht voor om gebruik van de site te weigeren en/of te weigeren dat er gebruik wordt gemaakt van bepaalde diensten die wij op de site aanbieden. In aansluiting hierop kan Partner in Compliance gebruik van de site monitoren.

De gebruiker van de site beschermt Partner in Compliance, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de site, de inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Ook vrijwaart de gebruiker de hiervoor genoemde partijen hiervan.

Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze site is het Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen leggen wij bij uitsluiting voor aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Definities

Deze site: iedere webpagina van Partner in Compliance B.V. met vermelding van deze disclaimer;

Gebruik(en): onder meer laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.